Thursday, January 22, 2009

Bukti Kitab “Usul Al-Kafi “ - Kitab Paling Sahih Menurut Syi'ah

Dalam pencarian di literatur syi’ah, ternyata kita menemukan adanya pernyataan dari ulama syi’ah tentang kitab syi’ah yang seluruh isinya sahih. Lalu mana yang benar? Ada kitab sahih atau tidak ada?

Kitab yang paling sahih dalam mazhab syi’ah adalah kitab Al Kafi yang disusun oleh Al Kulaini, yang menyatakan dalam pengantar kitabnya : saya katakan kamu ingin memiliki kitab yang lengkap, berisi ajaran ilmu agama yang lengkap bagi pelajar dan dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mencari petunjuk, menjadi referensi bagi mereka yang ingin mencari ilmu agama dan mengamalkannya dengan riwayat yang sahih dari orang-orang jujur [pengantar Al Kafi hal 7].

Sementara itu Ali Akbar Al Ghifari, pentahqiq kitab Al Kafi menyatakan: mazhab Imamiyah sepakat bahwa seluruh isi kitab Al Kafi adalah sahih.


Sementara Abdul Husein Syarafuddin Al Musawi dalam kitab Al Muraja’at [edisi bahasa Indonesia berjudul Dialog Sunnah Syi’ah, terbitan Mizan] menegaskan: yang terbaik dari yang dibukukan adalah empat kitab yang merupakan pegangan mazhab Imamiyah dalam masalah ushul maupun furu’ sejak zaman pertama hingga masa kini, yaitu kitab Al Kafi, Tahdzib, Al Istibshar dan Man La Yahdhuruhul Faqih, semua isinya adalah mutawatir dan dipastikan status kesahihannya, dan Al Kafi adalah yang paling terdahulu, paling hebat, paling bagus [Muraja’ah no 110] Edisi Dar Shadiq Beirut.


Setelah memuji empat kitab di atas, Al Faidh Al Kasyani mengatakan: Al Kafi adalah yang paling mulia, paling hebat, paling sahih, paling sempurna dan paling lengkap. Muqaddimah Kitab Al Kafi halaman 9, padahal dia juga mengakui bahwa Al Majlisi menganggap kebanyakan riwayat yang ada dalam kitab Al Kafi adalah tidak sahih.

Sementara An Nuri At Thabrasi mengatakan: posisi Al Kafi di antara empat kitab adalah bagaikan matahari dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit, jika orang yang bersifat objektif menelaah kitab Al Kafi, maka dia tidak perlu lagi meneliti kesahihan perawi yang ada dalam kitab itu, dan akan segera percaya bahwa isi kitab itu adalah sahih dan sahih. Lihat Mustadrak Al Wasa’il jilid 3 hal 532

Al Hurr Al Amili mengatakan: kesimpulan ke enam mengenai kesahihan penulisan kitab ini dan kitab ini benar-benar ditulis oleh Al Kulaini, juga riwayat-riwayat yang ada di dalamnya adalah benar berasal dari para imam alaihimussalam. Lihat di Khatimatul Wasa’il hal 61.

Sementara Agho Barzak mengatakan : Al Kafi adalah kitab yang terbaik dari empat kitab yang dijadikan pegangan bagi mazhab syi’ah. Tidak pernah ada kitab riwayat dari keluarga Nabi yang menyamai Al Kafi. Ad Dzari’ah ila tashanifi Asy Syi’ah jilid 17 hal 245

Sementara Abbas Al Qummi menyatakan: Al Kafi adalah kitab yang terbaik dalam Islam, kitab syi’ah yang terbaik yang tidak pernah ada lagi kitab syi’ah yang seperti itu, Muhammad Amin Al Istrabadi menyatakan: kami mendengar dari para guru dan ulama kami bahwa tidak ada kitab dalam Islam yang menyamai atau mendekati Al kafi. Al Kuna wal Alqab jilid 3 hal 98.

Syaikh Muhammad Shadiq As Shadr dalam kitab Asy Syi’ah halaman 122 menyatakan : dikisahkan bahwa kitab Al Kafi ditunjukkan pada Imam Mahdi lalu beliau menyatakan: kitab ini cukup bagi syi’ah kami.

Penegasan ulama syi’ah yang kita tuliskan di atas bertolak belakang dengan ucapan syi’ah hari ini, baik ulama maupun kawan-kawan syi’ah di sekitar kita. Barangkali pembaca bingung menghadapi dua hal yang berlawanan: pernyataan tidak ada kitab riwayat syi’ah yang seluruh isinya sahih, dan pernyataan bahwa isi kitab Al Kafi dan tiga kitab lainnya adalah sahih, bahkan mutawatir. Lalu mana yang benar? Pernyataan teman-teman syi’ah hari ini atau pernyataan ulama syi’ah yang kami nukilkan di atas? Jika pembaca bingung, maka saya pun berhak untuk bingung juga.

Tetapi kebingungan kita akan hilang jika kita mau menyadari bahwa pernyataan tentang kesahihan kitab Al Kafi dan ketiga kitab lainnya muncul dari ulama syi’ah yang memiliki kredibilitas yang tidak main-main, misalnya Abdul Husein Syarafudin Al Musawi yang menulis buku yang berjudul Al Murajaat, yang terjemahnya berjudul Dialog Sunnah Syi’ah. Buku ini direkomendasikan oleh syi’ah di seluruh dunia, yang mana konon isinya adalah dialog antara Abdul Husein dan Syeikh Salim Al Bisyri, tentang mazhab syi’ah, di mana Abdul Husein menerangkan tentang mazhab syi’ah dan menepis tuduhan-tuduhan yang ada. Jika memang Abdul Husein keliru dalam pernyataannya maka sudah tentu buku Al Murajaat tidak diedarkan sedemikian banyak ke seluruh dunia dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa, salah satunya adalah bahasa Indonesia. Begitu pula ulama lainnya yang merekomendasikan Al Kafi sebagai kitab yang sahih.

Tapi kita jadi ragu lagi, karena teman-teman syi’ah bakal menjawab bahwa ada ulama syi’ah yang mengevaluasi lagi kitab Al Kafi seperti Al Majlisi yang menyatakan bahwa kebanyakan riwayat yang ada dalam Al Kafi adalah tidak sahih. Dan yang meneliti kesahihan kitab Al Kafi bukan hanya Al Majlisi saja.

Jika pembaca bingung, saya sendiri ikut bingung, karena ulama syi’ah sendiri berbeda pendapat tentang kesahihan kitabnya sendiri. Artinya kesahihan kitab Al Kafi sendiri masih menjadi perdebatan. Tetapi apakah Abdul Husein tidak mengetahui kritik Al Majlisi terhadap kitab Al Kafi?


Lalu bagaimana dengan pernyataan Al Kulaini bahwa kitab Al Kafi yang ditulisnya adalah sahih dan kitabnya itu menjadi pedoman bagi syi’ah, dan diriwayatkan oleh orang-orang jujur? Sudah pasti Al Kulaini benar-benar tahu apa yang ditulisnya.

Jika beralasan ada perbedaan definisi sahih antara Kulaini dan ulama lain yang mengkritiknya, maka definisi sahih yang dianut oleh Kulaini lebih sahih karena Kulaini sendiri hidup pada masa Al Ghaibah As Sughra, yaitu masa di mana masih ada empat orang wakil yang boleh berhubungan langsung dengan imam Mahdi. Maka sangat dimungkinkan Kulaini telah “berkonsultasi” dengan imam Mahdi melalui wakilnya. Apalagi ada kisah yang telah dikutip di atas bahwa imam Mahdi sendiri telah menelaah kitab Al Kafi dan merekomendasikannya sebagai kitab rujukan bagi syi’ah. Di mana ulama syiah lainnya yang mengkritik Al Kafi sudah tidak mungkin lagi berkonsultasi dengan imam Mahdi karena mereka hidup pada era Ghaibah Kubra, yaitu masa di mana tidak ada lagi wakil yang empat bagi imam Mahdi. Sebagai perbandingan kita sebutkan di sini bahwa Al Hulli hidup pada abad ke 7 Hijriyah – sezaman dengan Ibnu Taimiyah- , juga Zainuddin Al Amili yang wafat tahun 965 Hijriyah, Apalagi Al Majlisi, Al Mamaqani dan ulama yang hidup hari ini.

Kita tinggalkan saja perbincangan mengenai kesahihan Al Kafi, mari kita melihat ke sebahagian judul bab yang ada dalamnya, dari judul bab itu kita boleh tahu sekilas isi kitab Al Kafi yang menjadi rujukan utama bagi syi’ah. Dengan mengetahui rujukan mazhab tertentu kita boleh mengetahui isi ajaran mazhab itu, maka boleh dikatakan bahwa dengan mengetahui isi kitab Al Kafi kita boleh mengetahui isi ajaran syi’ah.


Bab Wajib taat pada para imam.


Bab para imam adalah pembawa petunjuk.


Bab para imam adalah pembawa perintah Allah dan penyimpan ilmuNya.


Bab Para imam adalah cahaya Allah.


Bab para imam adalah tiang bumi.


Bab bahwa ayat yang disebutkan oleh Allah dalam kitabNya adalah para imam.


Bab bahwa ahli dzikir yang diperintahkan bagi manusia untuk bertanya pada mereka adalah para ima.


Bab bahwa orang yang diberikan ilmu yang disebutkan dalam Al Qur’an adalah para imam.


Bab bahwa orang yang dalam ilmunya adalah para imam.


Bab bahwa Al Qur’an menunjukkan pada imam.


Bab para imam mewarisi ilmu Nabi Muhammad dan seluruh Nabi dan washi sebelumnya.


Bab para imam memiliki seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah.

Bab tidak ada yang mengumpulkan Al Qur’an yang lengkap selain para imam, dan mereka mengetahui ilmu Al Qur’an seluruhnya.


Bab para imam memiliki mukjizat para Nabi.


Bab para imam memiliki senjata dan barang-barang peninggalan Nabi.

Bab jumlah para imam bertambah pada malam jum’at.


Bab para imam jika mereka ingin mengetahui sesuatu mereka akan mengetahuinya.


Bab bahwa para imam mengetahui kapan mereka mati, mereka hanya mati saat mereka berkehendak.


Bab para imam akan memberitahukan rahasia orang walaupun mereka tidak diberitahu.


Bab bumi dan seisinya adalah milik para imam.


Bab para imam mengetahui seluruh ilmu yang diberikan pada malaikat, Nabi dan Rasulullah Alaihissalam.


Bab Para imam mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang belum terjadi, tidak ada yang tidak mereka ketahui

57 comments:

zamzuri said...

kitab bukhori dan muslim benar-benar sahih?

ahmad salleh said...

Kebebesan beragama dan bermazhab.
Isu sunnah-syiah ini telah banyak memakan korbannya ini kerana masing-masing pemeluk mazhab cuba mempertahankan ideologi mereka. Namun bagi saya mahu syiah atau sunnah itu sama saja.Isu mazhab ini sifatnya relatif,jika mazhab sunnah mengatakan ia benar maka kebenaran mazhab sunnah itu hanya miliknya sahaja dan tidak boleh mengatakan selain sunnah kafir begitu juga syiah ada pun dengan kitab mazhab masing-masing jika di andalkan dengan nilai benar, masing-masing akan mengatakan kitab mereka lah yang paling otentik dan benar walau apa pun yang terjadi hatta pertumpahan darah sekali pun,Pythagoras pernah berkata , “manusia merupakan parameter segala sesuatu,tolak ukur eksistensi segala sesuatu,dan mizan ketiadaan segala sesuatu”gagasan Pythagoras ini jika di cermati kelihatannya lebih menyuarakan dimensi relativitas dalam pikiran, sama juga dengan nilai benar bagi sesuatu mazhab, jika mazhab sunnah mengatakan kitab mereka benar dan orang-orang seideologi dengan mereka mengatakan mazhab mereka benar begitu juga syiah maka kebenaran di sini sifatnya milik pemikiran masing-masing. Mazhab ini mengatakan ia benar mengikut pemikiran ia dan mazhab itu juga mengatakan ia benar mengikut pemikiran ia,maka sekali lagi saya ulang nilai benar itu hanya dalam pemikiran manusia tidak ada namanya kebenaran mutlak di luar pemikiran manusia,yang menjadi punca masalah sehingga memakan korban adalah bila manusia-manusia yang beragama atau yang mengikuti mazhab tertentu secara fanatik melakukan pemaksaan kepada manusia lain.Mungkin kalian (sunnah dan syiah)boleh beragumentasi dengan buku atau kitab kalian, namun kalian jangan lupa ketika membaca kitab dan buku kalian tidak ada bezanya dengan membaca buku atau kitab dari agama lain ,kesepakatan kalian ke atas mazhab kalian dan agama kalian tidak ada beza nya dengan kesepakatan mazhab dan agama lain,jika kalian mengatakan sahih bukhari benar ,maka sahih lain dan kitab agama lain juga berhak mengatakan mereka benar kerana yang menulis sahih ini adalah manusia maka kebenaran adalah milik pemikiran penulis itu,apa lagi hadis, yang membukukan hadis dengan yang mengucapkan hadis dan si pemilik hadis dengan kita mempunyai jurang ribuan tahun apakah si penulis@pencatat hadis jujur dan jika ia jujur maka kejujuran masih boleh di persoalkan lagi kerana kita tidak pernah melihatnya.Jika kalian mengatakan kitab kalian benar dan membimbang manusia kearah kebaikan maka agama lain juga memerintahkan yang sama pada penganutnya, satu lagi, semua kitab milik semua agama di muka bumi adalah sekadar teks realitinya perlu di kaji.
Nilai benar bagi sesuatu agama dan mazhab hanya dalam pikiran manusia ,maka semua agama dan mazhab adalah benar kerana ke semuanya menyuruh kearah kebaikan dan kalian tidak ada hak untuk menghina dan mengkafirkan sesiapa pun dan manusia memiliki kebebasan untuk memeluk agama serta mazhab apa pun.Semua agama /mazhab adalah sama kerana yang di katakan benar itu sifat nya relatif dan untuk menyelesaikan masalah pertelingkahan antara agama dan mazhab, saya mencadangkan kalian menerima konsep pluralisme dan jangan terlalu fanatik,dan kalian saya cadangkan agar belajar dulu tolak ukur benar dan salah dari mana sebelum kalian jadi pencinta golongan mulia.Bagi saya (kerana nilai benar milik pikiran)lebih baik kita mencari konsep kesamaan dan kita leburkan supaya menjadi teologi global dan memulangkan hak kebebasan beragama dan bermazhab kepada manusia supaya mereka bebas memilih untuk beragama ,bermazhab dan melalui kehidupan mereka sebagai manusia yang bebas dari kongkongan tokoh-tokoh fanatik setiap agama dan mazhab,untuk hari akhirat kita biarkan mereka yang menanggung kerana setiap manusia akan menanggungnya secara sendirian dari itu ketika masih hidup kita biarkan mereka membuat pilihan mereka sendiri.wasalam

Anonymous said...

setelah saya membaca artikel di blog ini, ingin saya bertanya dan memberi sedikit komen..ternyata terdapat perselisihan antara 2 mazhab iaitu mazhab sunnah & syiah.
makanya saya ingin bertanya beberapa soalan kpd siapa yg mengatakan ISLAM DGN BERPEGANG KPD BERMAZHAB SUNNAH BENAR,soalan saya adalah..APAKAH ISLAM DGN BERPEGANG KPD MAZHAB SUNNAH BENAR.? JIKA BENAR APA BUKTINYA?.APAKAH AL-QURAN YG DISAMPAIKAN OLEH NABI MUHAMMAD BENAR.? JIKA BENAR APA BUKTINYA.? ada pendapat mengatakan boleh jadi AL-QURAN yg disampaikan oleh NABI MUHAMMAD itu adalah rekaan dia sendiri, dan agama islam pun adalah agama rekaan MUHAMMAD.jika dia mengatakan AL-QURAN dari TUHAN, apa BUKTI yg mengatakan TUHAN WUJUD?ada pendapat yg mengatakan bahwa dunia ini terjadi atas dasar satu letupan besar(BIG BANG)dunia ini tiada pencipta ianya semula jadi.seterusnya ,KENAPA DIDALAM AGAMA ISLAM PENGANUTNYA WAJIB SOLAT 5 WAKTU? saya berharap agar kalian dapat memberi respon atas pertanyaan yg diajukan...sekian,terima kasih..(pencari kebenaran,mohd aristoteles)

Anonymous said...

jika kalian tidak boleh memberi jawapan atas pertanyaan saya....makanya saya berharap agar kalian tidak mengkafirkan saudara kalian sendiri di mazhab syiah..lakukanlah kajian dgn kepala otak kalian sendiri jgn mengklaim diri kita benar..jika belum terbukti....sekian,terima kasih..(pencari kebenaran,mohd aristoteles)

ai_ashadi said...

manunggaling kawula gusti. itu intinya

appzak said...

Tuan2 dan Puan2, Masalah Syiah Sunni ini sudah lama menghantui dan memecah belahkan umat Islam. Dua-Dua mengamalkan sikap, "Aku Adalah Lebih Suci Dari Kamu". Sikap ini tidaklah baik di amalkan.

Yang boleh menyelesaikan pertikaian antara pihak Syiah dan Sunni ini adalah dengan mengambil jalan sederhana.

TuanKelarias said...

Saya ada satu kisah benar benar berlaku. Ini terjadi pada tahun 2005 yang lalu. Saya berkenalan dengan salah seorang khadam jin bertaraf sheikh jin atau wali jin lebih kurang begitulah.

Dia ini boleh memberikan gambaran dengan jelas mengenai kesamara sesuatu perkara yang benar menjadi keraguan melalui pandangan mata dan penyaksian diri setelah itu.

Saya pernah meminta dia menunjukkan kepada sya bagaimana tingginya keimanan salah seorang arwah pemimpin syiah.
Ternyata saya bersaksi imannya berlingkar seperti gelong rotan sangat kecil mal;ah diluar kepala.

Bila orang mukmin sebenar pula cahaya putih terang di dalam tubuh dan di bahagian tertentu.

saya faham maknanya. Cuba saudara yang dapat memikrkan sila di fikir fikirkan...

abu said...

MasyaAllah tuan kelaris,
manusia adalah mahluk Allah yang paling sempurna, masa kan meminta pendapat akan baik benarnya suatu mazhab kepada jin? dimana akal tuan ditaruh? sebenarnya manusia itu baru dikatakan manusia ketika ia menggunakan akalnya, karna akal inilah yang membedakan manusia dengan mahluk lain

agus_sofyan said...

bisakah rekan rekan jelaskan mengenai hadist syii yang intinya adalah laknat allah terhadap Abu bakar ra dan Umar ra ?

sungguh sebuah kehancuran umat, ketika mereka menghancurkan keberadaan sahabat rasul...bagaimana kita dapat berdampingan sunah-syiah ketika sifat menghujat yang merupakan sifat kaum yahudi di lontarkan oleh mahzab syii..

dengan berat hati- syii sangat tidak relevan -

islamic neutron said...

Antara prinsip Ahli As-Sunnah Wal jamaah ialah tidak mengkafirkan aliran yang lain.

Jadi sekiranya timbul itu dari kalngan Ahli As-Sunnah sendiri, maka mereka la yang tidak mengetahui prisip itu.

Soal timbulnya percanggahan tidak dapat dinafikan kerna bukanlah sufatnya yang RELATIF akan tetapi hal ini melibatkan akidah umat ISLAM.

Memang jelas daalam hadis nabi yang sahih dan begitu terkenal tetapi ini maksudnya

Setelah ketiadaan nabi umat Islam akan berpecah kepada 73 firkah dan hanya SATU sahaja yang terselmat.

Jelas itu ialah Ahli-Sunnah Al Jamaah...

Wallahua'lam

TuanKelarias said...

Ada yg berpandangan sangat longgar dalam menetapkan sesuatu kemusnahan akal manusia. Bila ada kepentingan diri, mungkin kerana ingin menonjolkan diri sebagai penentang, ada yg sebagai pendamai..Jaksa Pendamai (J.P) dan ada yg berwatak penjahat.

Cukuplah saya katakan bahawa amat tidak baik baik menetapkan perkataan SESAT kepada org lain atau mazhab lain.

Tapi kalian harus ingat pada saya SYIAH dan semua anak anak rangkaiannya adalah lahir dari pemikiran yahudi yang kononnya masuk islam membina islan tapi tidak secara kaaaaafah. Masih berunsurkan Ibraninya lagi, masih bercamour amalan Yahudinya lagi.

Nah, ini soalan kepada Saudara Abu yg tiba tiba menuduh kita mencari kebenaran semata mata guna pendapat jin. Ini soalannya : " Apakah hukum seorang muslim menuduh Ummul Mukminin Siti Aishah berzina dengan pembantunya". Yang Kedua, " Bagaimana akidah pegangan seorang yang telah mengkafirkan Saiyidina Abu Bakar As Siddiq sahabat terhampir Rasulullah saw" dan yang ketiga," Bagaimana kedudukan Akidah seseorang yang mengkafir dan menghina hinaklan Saiyidina Umar Ibnul Khattab amiirul mukminin sebagai anak zina"..

Soalan ini saya tujukan kepada semua yg bukan pengikut agama syiah tapi cenderung hatinya memuja syiah sebuah agama rekaan semenjak dulu.

Tahukah tuan tuan sekalian , saya mendapat tahu bahawa syiah adalah agama yg akan dihancurkan oleh Imam Mahdiy akhir zaman. Imam Mahdi ahli Sunnah.

islamic neutron said...

Jin merupakan makhluk yang begitu berkuasa tetapi mereka bukanlah khlifah sedang kita khalifah. Mengapa harus kita bertanya kepada mereka?

Jawapannya : Manusia hidup dingkat dan jin hidup lama, jadi boleh tanya mereka hal yang tidak kita ketahui.

Tapi bukankah kita mengetahui adanya yang Maha Mengetahui dan perkara lampau dan akan datang merupakan perkara ghaib. Jadi mintalah doa kepada Allah agar memberikan hidayah. Tidak begitu?

Tidak pernah dengarkah satu maksud hadis iaitu Jin ini satu makhluk yang suka menipu. Dalam satu kebenaran akan diselitkan dengan 70 penipuan. Itupun kalau saudara terima perawi hadis yang bukan dari keturunan Ahlul Bait.

Jadi jelas semuanya.

Soal Imam Mahdi itu, baginda akan menghapuskan segala tauhid yang terpesong sahaja.

Ahli sunnah tidak pernah pun mencela mana2 sahabat nabi, pewaris nabi lebih-lebih lagi isteri nabi. Mereka yang mecela hanya jatuh hukum fasik, tetapi yang mengakfirikan itu dari puak khawarij bukannya Sunnah.

Wallahua'lam

TuanKelarias said...

KAlu org tua kata begini, org yg bukan ahlinya dibawa berjidal tidak akan membawa keuntungan malah semakin menggelapkan hatinya. Makami akan tambahkan penyakit di dalam hatinya dengan bertambahlah marah dan sakit dengkinya. Saya tak reti mana ayatnya tapi cari carilah..kita bkan pandai berdalil2 nih..

Saudara ni sebenarnya terkeliru dengan faham sendiri. Ahli sunnah memang tidak dibenarkan menuduh orang kafir atau pun sesat sekalipun org itu kafir dan sesat. Itu pegangan yang sepatutnya.

Saya bukan moderator blog ini, tetapi saya kasihan dengan tulisan saudara yang tidak nampak kebenaran, seolah2nya..maafkan saya. Seolah2 saudara main tekan keyboard sahaja. melampiaskan rasa tidak berkenan mungkin atau saya bersalah sangka.

Tetapi ingat, kalau pendusta ( pendajjal) memang akan sentiasa di awasi . Itu termasuk diayah yg dibawa sang dajjal. Nabi perintah kita cari,kaji,teliti dan jauhi kalau dah berjumpa perkaranya. Jadi bersayukurlah ada insan yg sudi mengakji dan menceritakan semula di sini. Saudara tak susah2 mencari maklumat..tinggal baca dan berdoalah kepada tuhan Allah yg kamu dakwa dengan mudah mungkin kamu dapat mimpi alamatnya itu..

Sebab itulah orang orang yg menurut perintah dan taat setia mengamalkan pesan hadith, dengan mengamalkan surah alkahfi sepuluh ayat itu, pasti akan dapat membezakan yang mana satu fitnah dan dakyah si pendajjal. Sebenarnya itulah yang tersangat jelas..Tak perlu sehari semalam berdoa , solat dari subuh sampai ke subuh hanya nak cari alamat petunjuk Dajjal itu sapa dan siapa..Nabi saw suruh buat, buatlah..amal, amalkanlah 10 ayat terakhir al kahfi, pasti nampak nanti. Ini bercakap soal hidayat petunjuk, tapi nak beramal pun entah lah. Malas macam saya...Bila dah beramal sabda nabi saw itu nanti,jadi sendiri dapat gerak hati dan terbongkarnya rahsia adalah petunjuk! itu...kan amat jelas.Takkanlah nabi saw berbohong atau cakap tu agak2 saja.

Saudara silakan mengamalkannya dulu dan pastikan jangan berhenti membaca pagi dan petang dalam masa 40 hari. Nanti saudara dapati perubahan di dalam diri secara automatik, tanpa tidak disedari, tuhan bukakan jalan diilhamkan "fujuurahaa watawaahaa..." mana satu yang keji tetapi penuh tipu daya muslihat dan yang mana satu kelihatannya comot tapi bertaqwa.

Hadith yang saudara baca itu sebenarnya benar, walau apa sekalipun jalan sanadnya. Tapi sayang hadith hadith yang sahih pun tak dapat kita nak amalkan seperti yang saya maksudkan tadi.

Kafir dan sesat nampak di depan mata, seperti yahudi , nasranai dll..tapi pendusta islam yang menyamar sangat sukar dikenali..sebab itu Rasulullah saw sentiasa berpesan dengan fitnah sang pendusta..kenapa ? sebab sang pendusta yang akan keluar nanti bukan dari amerika. Bukan dari Israel...dan bukan dari China..atau Jepun. Tapi lahir dari kalangan umat islam sendiri. Terutama dari kota Isfahan.

TuanKelarias said...

Saudara , perkara ini tidak ada untungnya berbahas menaikkan nafsu ammarah kita, tak dapat apa2 pun. Jangan berbahas pasal hadithlah, saya malas nak membesarkannya di sini. Kalau dekat, singgahlah dirumah saya ..saudara boleh saya pinjamkan seluruh sunan dan seluruh kitab kitab hadis yang ada, saya rasa saudara takkan mampu habis membacakannya seumur hidup..agaknyalah. sebab saya pun bukan reti sangat..

Soal jin ini saya belum pernah mengeluarkan fatwa hukum mengenainya..selama ini. Cuma saya ada katakan begini, kalau sudah tak faham bahas melayu atau jawa, atau bahasa manusia, maka marilah ke alam jin yang soleh kita dengar apa pendapat depa sheik jin khadam ayat. Pendapat dari seorang bertaraf wali dari kalangan jin. Nabi sulaiman sudi mendengar pandangan jin kenapa? Nabi Noah sudi mendengar pandangan jin kenapa. nabi muhammad sudi mendengar maklumat dan pandangan jin kenapa? Dan seluruh nabi2 dan seluruh sahabat termasuk abu hurairah yang kurmanya dicuri..itu syaitan ...bukan jin. Syaitan banyak penipunya, jin tak lah menipu sepert jin. Jin itu ialah jin islam apalagi kalau khadam ayat.


Saudara kena pastikan jin mana yang kuat menipu..dan jin mana yang tak pandai menipu. Kalau syaitan penipu itu pun boleh diterima ajarannya dengan membaca ayat kursiy untuk melindungi khurma , apa salahnya mengamalkannya? Bukankah Rasulullah bersabda apa apa yang dikatakannya itu benar, tapi syaitan suka menipu..walaupun sudah berkata benar. Bukankah ahli perawat jin tahu tentang ini? Mungkin saudara tidak berkecimpung di dalam bidang ini agak sayalah, sebab itu saudara kurang faham dan jauh dari kebenaran yang menyakinkan hati. Saudara sendiri pun ragu ragu sebenarnya...

K.H Ibnu Muhammad
No 4 Batu 1
Lamanis Restauran
Sabak Bernam Selangor.

Maahad Tahfiz Kasyful Ulum
Sg Air tawar
Sabak Bernam Selangor Msia.

Pusat Kerohanian Mental dan Fizikal
Baitur Rahmah Kampung Klimat,
Felda Lasah, Ipoh Perak.

No Tel : 010 8955809
Ibnu Muhammad.

Saya tidak mengalukan berjidal dan berbahas , tapi saya cuba tunjukkan bukti melaui mesyahadah lahir dan batin mudahan2 hati saudara bersih, agar dapat melihatnya sendiri nanti.

Saya bukan malaikat, dan bukan jin , tetapi tetap roh dan jasad manusia yang bersedia memberikan jalan terakhir sebagai bukti bahawa apa yg dikata oleh pemilik blog ini adalah benar.

Saya tidak bersetuju kepada pemilik blog ini menjatuhkan hukum sesat atau kafirnya sahaja. Jika ada..

Mohon maaf tuan semua.

islamic neutron said...

Terima kasih juga atas maklumat saudara yang begitu berguna.

Akan tetapi, bagaimana seseorang itu mampu memberi keterangan terhadap seseorang tanpa mengetahui pegangan orang yang hendak diterangkan?

Sudah tentu mustahil sebab jalan pemikiran yang berbeza tidak mampu memberi kesatuan jawapan dalam mencari kebenaran.

Maka nasihat yang ingin disampaikan ialah belajarlah dahulu aliran-aliran lain dan kemukakan pandangan dan pendapat untuk dijadikan keterangan dan hujah.

Maka hal itu perlu sebagaiman Rasulullah mengetahui sifat jahiliyah arab, sifat keji bani Israel dan juga Imam Al-Gazali yang pernah mengkaji pelbagai aliran dalam agama.

Oleh itu, barulah penjelasan terhadap kebenaran untuk diri menjadi jelas dan mampu disampaikan kepada orang lain. Seikiranya kita tidak mengetahui aliran yang lain, maka menjadi sempit pemikiran.

Perihal jin sekalipun sudah tentu saudara tahu tentang sebaik2 jin adalah sejahat2 manusia. Oleh itu sewajarnya kita menjauhi mereka. Perihal nabi itu, kerana mereka memperoleh wahyu agar sentiasa dibimbing.

Alamatnya beitu jauh pula. Saya orang Klang.

Bagi Ahli Sunnah, perselisihan itu satu rahmat kerana merupakan ruhsah ketika dalam darurat.

TuanKelarias said...

Akan tetapi, bagaimana seseorang itu mampu memberi keterangan terhadap seseorang tanpa mengetahui pegangan orang yang hendak diterangkan?

Sudah tentu mustahil sebab jalan pemikiran yang berbeza tidak mampu memberi kesatuan jawapan dalam mencari kebenaran.

Saya ingat saudara faham maksud saya, mgkin tulisn saya pjg sgt. saudara kata :mustahil? kenapa ? saudara ingat dtg berjumpa saya nak berjidal dan menunjuk bukti ilmiah ke..? Bukan, sya jemput saudara dtg ke salah satu pusat pengajian mazhab yg ada di alamat tersebut. Belajarlah dalamilah mazhab lain dulu..barulah saudara dapat menilai dgn saksama.

Saya sendiri mengendalikannya. Saya rasa geli membaca pandangan kamu yg amat longgar , mustahil seseorang yg berlainan fahaman boleh menerima fahaman yg tidak sealiran..Saudara menganggap ilmu syiah itu tiada dlm pengetahuan kami? Kami antara yg dihantar ke iran secara diam diam masuk dan belajar ilmunya..walaupun tak jadi guru syiah. Rasulullah saw itu siapa ? kan islam, Raja Najasyi itu siapa pula..? Kenapa Rasulullah saw menyembahyangkan jenazahnya secara ghaib. Kerana islam 'indallah. Bagaimana dua aliran boleh bersatu. kenapa aliran syiah kamu ramai yg pergi masuk aliran sunnah atau yg lain pula kenapa? sebab dia menerima petunjuk Allah. Hanya hati yg kelam dan gelap tidak akan dapat hidayahnya..tetap memuja muji dajjal macm kamu agaknyalah. Saya meremhkan kamu kerana kamu tak sedar dengan siapa kamu bercakap.

Saya persilakan kamu bertemu dengan kami di alamat alamat yg disebutkan dan buat temu janji. Bukan saya mahu berceramah dengan kamu tapi kami mahu tunjukkan bukti yang nyata. Supaya kamu tidak mengigau nanti ..seperti kesempitan dada bersalah yg kamu rasakan.

Soal jin pula, sebenarnya kamu mencemburui mereka yg tahu dlm hal ehwal jin. Kamu tak dapat ilmunya suruh manusia menjauhinya..tersalah lah kamu dalam berkhayal kata tanpa ilmu haq yg secukupnya. memang saya terpaksa katakan begitu. Walhal saya lemah dalam perkaranya juga.

Saya panggil kamu datang ke sabak bernam, perkaranya ada di sini semua. kamu lihatlah sendiri keadaannya. Saya berjanji tidak akan memalukan kamu atau mencederakan atau apa sahaja yg kamu takutkan dari kami. Datanglah, saya sambut kamu sebagai tetamu dan kita lihat sendiri tanpa berkata kata...

TuanKelarias said...

itulah janji saya, tanpa berkata kata kepada kamu..kecuali ucapan salam dan jemput minum. Selain dari itu kamu saksikan sendiri kebenarannya..setuju? Klang bukan jauh satu jam setengah, bolehlah saya jual barangan untuk anak tahfiz pada kamu, kami perlukan bantuan untuk ibu tunggal dan anak yatim..

Datanglah pada bila bila masa hubungi saya ditalian itu. Saudara lihatlah sendiri akibat akibat yg saudara katakan itu.

Jangan jauhi jin kerana mereka juga makhluk tuhan. Dekati mereka kerana mereka tiada rasul dikalangannya..Ajarkanlah islam dan kebaikannya jika mereka memerlukannya, kerana menjauhi jin juga berarti tidak mengikuti sunnah rasul yang menyampaikan islam kepada mereka. Jika anda mampulah kalau tak mampu, tak payah cerita bkenaan jin lah.
Baiklah saudara, nasihat saya kalau takut atau seram sejuk berjumpa saya , belajarlah tentang ilmu seluruh alam. bukan fahaman yg kamu rasa betul sahaja. sekian. wallahul muafiq..ilal liqa'...atlubu liafwan ala kulli sai' .assalam alalikum. saya tamatkan cerita di sini sahaja. slam..

islamic neutron said...

InsyaAllah kalau berkesempatan kerana saya bukannya ada kereta nak pergi sana. Kene naik bas dahulu.
Wallahua'lam...

islamic neutron said...

Tuanku Kelaris,

Tuanku ade kenalan jin yg bertaraf syeikh ke wali ker? Ade tak sape2 yg bersangkut paut?

Kan mereka ni hidup lama kan? Leh tak tolong tnyer kan diorang pasal kisah2 kuno asia tenggara @ timur ni?

Saya serius ni....

Sekian mohon pertolongan diberikan

Anonymous said...

kepada Tuan Kelaris:

Asallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Hamba lihat cukup panas perbahasan mengenai fahaman syiah ini. Beginilah kepada kita umat sesama islam ini adalah lebih baik kita berdiam dari membicarakan perkara yg tidak diketahui melainkan kita telah mengatahuinya.Beginilah fikiran hamba yg amat cetek dgn ilmu islam ini. sesungguhnya hamba mempunyai satu soalan sahaja. adakah wujud wali 2 Allah yg yang terkenal dari kalangan manusia yg berfahaman syiah ini ? cubalah saudara 2 yg membacanya artikel ini menjawabnya. hamba rasa Tuan Kelaris Telah menerangkan dengan jelas siapakah Kaum syiah ini. Hamba berkata demikian kerana hamba pernah belajar Aliran Syiah Imamiah.

Sesungguhnya kebenaran itu pasti akan menghancurkan ke batilan.

Anonymous said...

kepada tuan kelaris:

Bolehkah hamba datang utk berbicara sesuatu dgn tuan hamba.
kalau kat sabak bernam tu tengah jalan nak balik rumah hamba je di teluk intan.
wassalam

Rayyan Sugangga said...

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS : Al-Maa'idah Ayat 48)

* * *

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS : Al - Hujuraat Ayat 11)

Ali Al Mujtaba said...

Ane Ali Al Mujtaba bermubahalah "Syi'ah Ali adalah Islam yang paling murni yang berasal dari Rosululloh saww melalui ahlul baytnya yang suci! Yang menyatakan syi'ah sesat maka dialah yang sesat sedang yang menyatakan syi'ah kafir maka dialah yang kafir! Jika pernyataan ane ini salah maka Alloh akan memberi adzab pada ane dengan siksaan yang sangat pedih mulai detik ini juga sampai akhir hayat ane! Jika hal ini tidak terjadi maka penghujat syi'ah adalah musuh Alloh, Rosul, dan ahlul baytnya yang suci!

Neutronboy said...

gaya kamu bertulis ni Ali Al Mujtaba, seolah2 Allah perlu mengikut kehendak kamu.. kalau kamu berbohong, terus Allah 'terpaksa' mengazab kamu dek kerana itu 'janji' kamu..

Sedarlah, Dia maha Merancang dan Mengetahui..

Belajar la sejarah Syiah sebenar ni macam mana....

Ali Al Mujtaba said...

Rosul saww bersabda "Ali, kamu dan syi'ahmu ada di surga"!

Amni Iman said...

apakah metodologi atau kaedah kitab usul alkafi?

Zainal said...

Bagi saya kedudukan orang syiah ni senang saja. Sesiapa saja, (termasuk org syiah) yg mengucap dua kalimah syahadah adalah org Islam. Tetapi org yg menganggap sahabat seperti Sy Abu Bakr & Sy Umar kafir, dia tu lah yg sebenarnya kafir. Ini sejajar dgn hadis Nabi yg bermaksud: " Sesiapa yg mengkafirkan seorang Islam, padahal dia tidak kafir, maka kekafiran itu jatuh kpd org yg mengkafirkan itu".

Ali Jafary said...

Sesama muslim harus saling mendoakan dengan ikhlas, jika kalian (Sunnah) merasa ingin sekali pada saat di akhirat bertemu para sahabat nabi yang mulia (Abu Bakar, Umar ibn Khotob, Utsman ibn Affan, Muawiyah ibn Abu Sofyan, Khalid ibn Walid, Yazid ibn Muawiyah) saya dengan ikhlas mendoakan semoga kalian disatukan dengan mereka di khirat kelak... Amiiin... kalian (sunnah) juga harus mendoakan saya agar saya disatukan di akhirat oleh keturunan Rasul Allah (imam ALi ibn Abu Thalib, Fatimah binti Muhammad SAWW, Hassan ibn ALi, Hussein ibn ALi dan keturunannya) Amin ya Allah Ya Robbal'alamin... bereskan masalahnya hwhehehe.. memang sesama muslim itu harus saling mendoakan.. yang ikhlas dan dari hati yang paling dalam yaah.. muuuuaaaccchh LOVE YOU ALL umat islam :)

ghariyono maulana said...

coba renungkan ini: Inggris - Amerika/barat - Arab saudi - Wahabi - Yahudi - Israel. adalah segi enam besar yg berkait satu dengan lainnya. Inggris raya adalah leluhur negara Amrik, Arab saudi tempatkan pasukan kafir amrik di wilayahnya, Arab saudi pelindung Wahabi , faham wahabi yg mustasyabiyat mirip dengan ajaran yahudi, Yahudi adalah bangsa yang berpengaruh yang dikutuk Allah adalah satu suku bangsa dari bani Israel. Amrik/Inggris adalah sekutu abadi Israel. itulah logika.

UMROH HAJI said...

Saya menyatakan bahwa syiah jelas sesat dan kafir krn telah menghina para sahabat Rasululloh dan istri Rasululloh yang sdh sangat jelas bahwa Rasululloh sgt menghormati dan mencintai mereka. Semoga Alloh menyadarkan mereka kaum syiah agar kembali kepada kebenaran dan apabila memang tdk mau sadar akan Kembali kepada kebenaran Islam yg Haq maka hancurkanlah ya Alloh yg Maha Perkasa

abdul razak nokman kushairi said...

Syiah menolak abu bakar umar dan usman sedangkn ASWJ menerima saidina Abu Bakar Umar Usman dan Saidina Ali dan seluruh ahlil baits bukan kah sde perbezaan ttg sifat yg baik..syish drngki ngan sahabat sdgkn ASWJ bersangka baik ..nampak sangat jahatnye....syiah ...krn dengki ngan pemerinthn dan ijtihad sahabat..sdgkn Ali bersama ngan semua shbt muhjir dan Ansor...harap org syiah brtaubt dr sikap buruk sangka dan dengki bc surah harsy ayat 8-9-10 ..sikap buruk sangka dan dgki sifat syaitan..ketika Allah ciptakn Adam dia dengki sdgkn depan Allah lg berhujah taubtlah saudara ku...

abdul razak nokman kushairi said...

Syiah menolak Abu Bakar Umar Usman sedangkn ASWJ menerima Abu Bakar Usman dan Ali serta seluruh ahli baits..bukankah ada satu jurang sifat antara keduanya...sifat syiah bersangka buruk dan dengki dengan para sahabt adalah sifat syaitan.. sedangkn sifat kasih sayang dan bersangka baik adalah akhlaq terpuji nabi.SAW....syaitan krn dengki dengan Adam berhujah dgn Allah...sdgkn itu kehendak Allah memuliakn Adam...baca surah harsy ayat 8-9-10 tgk apa kehendak Allah ...untuk kita selepas sahabat muhajir dan Ansor maka harap puak syiah dan pro syiah perlu bertaubat dan ber akhlaq yg baik....kalau kita ikutkn sejarah kita akn dapati bhwa pertelingkahan semua krn dengki dgn pemerinthn sahabat sdgkn saidina Ali berada dgn semua sahabat muhajir dan ansar ..x perlulah kita berhujah bnyk2 sedang sifat sebenar tiada dgn kita syaitanpun berhujah dpn Allah xpi intisarinye krn dengki ...ayat 10 surah harsy itu utk kita..yg dtg selepas shbt berakhlaq baiklah wahai syiah seumpama sikap saidina Ali...

abdul razak nokman kushairi said...

Perkara yg tidak nampak dihadapan mata kita..dan kita tidak berada d zaman itu...dan kita merasakn dengan sangkaan yang buruk apakah itu kebenaran...bc ayat 100 surah taubah..Allah mmerintahkn kita supaya mengikuti sifat semua muhajir dan ansar...dan bukan menentg mereka dgn sangkaan yg buruk .menentg mereka berarti menentg kehendak Allah..kalau ayat Quran pun dikatakn dusta ..bukanlah kita islam lagi...tak tau lah sape kita melainkn syaitan...

Jaga Sukma Gusti said...

JIKA MENCARI PEMBENARAN TERUSIN AJA BERDEBAT.NAMUN JIKA MEMANG PENCARI KEBENARAN HUBUNGI SAYA USTADZ SULAIM IBN QAIS AL HILALI

Jaga Sukma Gusti said...

081251962222

Mustamar Sutan said...

Agama islam yg benar tentu agama yg nabinya Muhammad dan kitabnya Al-Qur'an itu mutlak, siapa yg merobah kemudian itu sudah jelas salah. Jadi siapa yg merobah apakah syi'ah atau Sunnah?. Kalau sunnah yg merobah sunnah tak benar tapi kalau syi'ah yg merobah syiah yak benar. Siapakah mengutuk sahabat nabi, kalau ada yg mengutuk sahabat nabi itu jelas salah sebab semua sahabat nabi orang sudah berjasa membatu nabi, itu saja pedoman kita mudahan semua kita bertobat dan hanya beriman kepada allah, nabi Muhammad s.a.w dan kitab al-qur'an yg lainnya kita hormato secara wajar sebagai pahlawan Islam. Aamiin

ghariyono maulana said...

Ya wajib tuh menerima NABI RASULLULLAH DAN AHL BAYTNYA,, TIDAK WAJIB MENERIMA SEMUA SAHABATNYA .

Bpk Baktiar said...

KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
berikan 4 angka [5970] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi KI JAYA WARSITO,,di no (((085-342-064-735)))
insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 350 JUTA , wassalam.


dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


1"Dikejar-kejar hutang

2"Selaluh kalah dalam bermain togel

3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
tapi tidak ada satupun yang berhasil..Solusi yang tepat jangan anda putus asah... KI JAYA WARSITO akan membantu
anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:
butuh angka togel 2D ,3D, 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
100% jebol
Apabila ada waktu
silahkan Hub: KI JAYA WARSITO DI NO: [[[085-342-064-735]]]


ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D


ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILANDANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4DDAN PESUGIHAN TUYUL

IBU RISKA said...

Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWAIRE saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWAIRE kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWAIRE di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWAIRE
Saya sangat bersyukur atas rahmat yg diberikan kepada saya dibulan ini karna alhamdulillah melalui MBAH RAWAIRE saya sekaran sudah bisa sukses atas nomor yg diberikan kepada saya dan saya yg dulunya cuma seorang TKW dari singapur yg gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga saya dikampun dan alhamdulillah berkat bantuan MBAH RAWAIRE kini saya sudah bisa pulang kampun,saya bersama keluarga dikampun sudah punya usaha sendiri dan saya tidak pernah menyanka kalau saya bisah seperti ini,jika anda ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH RAWAIRE di nomor 085-316-106-111...karna alhamdulillah saya menan nomor togel dari MBAH dan kalau uang indonesia 750 juta,,ini bukan rekayasa dari saya dari IBU RISKA.untuk lebih lenkapnya silahkan buka SITUS MBAH RAWAIRE

Anonymous said...

untuk ASWAJA kitab/hadist bukhori lah yang paling shohih.

Anonymous said...

untuk ASWAJA kitab/hadist bukhori lah yang paling shohih.

Suppress said...

Kitab umat islam adalah Al Quran

tell doo said...

Apa minggkin sebuah komputer bisa dengan sendirinua ada..???

Apa mungkin komputer pertama langsung dibuat dalam sekala lebih dari 1...???

Apa mungkin anda bisa tahu siapa anak laki-laki nenek kakek perempuan dari dari saudara laki-laki neneknya kakek anda..???

Jika anda tidak belajar, apa mungkin anda tahu menulis fan membaca...???

Apa mungkin anda tau wujud dari zat yang yang tidak pernah anda lihat. Misalnya seperti arus listrik yang menyalakan sebuah kemputer....???

Siapa yang mengatakan tanggal bulan tahun jam dan tempat lahir anda seperti yang tertera di KTP anda..? Anda atau orang tua anda...???

Lalu mengapa hinga saat ini tak ada manusia yang tercipta dari zat selain sperma melaian NABI ADAM A.S

Jika anda bekerja di sebuah instansi. Apa mungkin anda tidak mengikuti segala peraturannya....???

Jika anda mencari kebenaran mengapabanda tidak mempelajari dan memahaminya...???

Jawab pertanyan sya maka anda akan tahu jawaban pertanyaan anda...???

tell doo said...

Wah peedebatan 4 tahun yang lalu...

Walau demikian yang anda katakan tentang jin... adakah ayat alqur'an atau sunnah rosul yang menyarankan kita semua untuk meminta petunjuk kebenaran kepada jin..???

Bukankah ALLAH SWT sudah memperingatkan kita denagan surat an-naas dalam alqur'an...??

tell doo said...

Wah peedebatan 4 tahun yang lalu...

Walau demikian yang anda katakan tentang jin... adakah ayat alqur'an atau sunnah rosul yang menyarankan kita semua untuk meminta petunjuk kebenaran kepada jin..???

Bukankah ALLAH SWT sudah memperingatkan kita denagan surat an-naas dalam alqur'an...??

tell doo said...

Apa minggkin sebuah komputer bisa dengan sendirinua ada..???

Apa mungkin komputer pertama langsung dibuat dalam sekala lebih dari 1...???

Apa mungkin anda bisa tahu siapa anak laki-laki nenek kakek perempuan dari dari saudara laki-laki neneknya kakek anda..???

Jika anda tidak belajar, apa mungkin anda tahu menulis fan membaca...???

Apa mungkin anda tau wujud dari zat yang yang tidak pernah anda lihat. Misalnya seperti arus listrik yang menyalakan sebuah kemputer....???

Siapa yang mengatakan tanggal bulan tahun jam dan tempat lahir anda seperti yang tertera di KTP anda..? Anda atau orang tua anda...???

Lalu mengapa hinga saat ini tak ada manusia yang tercipta dari zat selain sperma melaian NABI ADAM A.S

Jika anda bekerja di sebuah instansi. Apa mungkin anda tidak mengikuti segala peraturannya....???

Jika anda mencari kebenaran mengapabanda tidak mempelajari dan memahaminya...???

Jawab pertanyan sya maka anda akan tahu jawaban pertanyaan anda...???

kesedihan manusia said...

kenapa mencari kitab al kafi yang ada terjemahan bahasa indonesia susah sekali?apa karena banyaknya hal yang tidak masuk logika didalamnya?apa karena takut ketahuan belangnya karena isi kitab itu sendiri?
kalau memang tidak bertentangan dengan ajaran islam yang dianuti oleh ummat islam yang di sebut oleh agama syiah sebagai sunni, tolong berikan kitab al kafi yang menjadi pedoman itu yang telah mendapat terjemahannya agar mudah berdialog untuk saling mengupasnya..ditunggu softcopy nya..atau tolong kirimkan alamat situsnya biar bisa saya download. trims..
dan kepada saudaraku sesama islam saya ucapkan assalaamu'alaikum

Mantan syiah70 said...

tidak usah bingung saudaraku , apabila suatu hadis dikatakan baik hadis2 syiah yg terdapat perkataan imam imam[sabda imam] sahih ,maka hadis2 tersebut tdk bertentangan dengan alqur'an dan hadis2 rasulullah.tapi ternyata kalo ditelaah dalam kitab hadis syiah ternyata bertenta
ngan 90 persen dengan sabda rasulullah.

Mantan syiah70 said...

kok sabda keluarga rasul, atau imam imam[anak cucu NABI].PERKATAAN2NYA BERTENTANGAN DENGAN ALQUR'AN DAN HADIS,, MAKA FAHAM TERSEBUT BUKAN ISLAM,,OK.

pak slemett said...

saya PAK SLEMET posisi sekarang di malaysia
bekerja sebagai BURU BANGUNAN gaji tidak seberapa
setiap gajian selalu mengirimkan orang tua
sebenarnya pengen pulang tapi gak punya uang
sempat saya putus asah dan secara kebetulan
saya buka FB ada seseorng berkomentar
tentang AKI NAWE katanya perna di bantu
melalui jalan togel saya coba2 menghubungi
karna di malaysia ada pemasangan
jadi saya memberanikan diri karna sudah bingun
saya minta angka sama AKI NAWE
angka yang di berikan 6D TOTO tembus 100%
terima kasih banyak AKI
kemarin saya bingun syukur sekarang sudah senang
rencana bulan depan mau pulang untuk buka usaha
bagi penggemar togel ingin merasakan kemenangan
terutama yang punya masalah hutang lama belum lunas
jangan putus asah HUBUNGI AKI NAWE 085-218-379-259
tak ada salahnya anda coba
karna prediksi AKI tidak perna meleset
saya jamin AKI NAWE tidak akan mengecewakansaya PAK SLEMET posisi sekarang di malaysia
bekerja sebagai BURU BANGUNAN gaji tidak seberapa
setiap gajian selalu mengirimkan orang tua
sebenarnya pengen pulang tapi gak punya uang
sempat saya putus asah dan secara kebetulan
saya buka FB ada seseorng berkomentar
tentang AKI NAWE katanya perna di bantu
melalui jalan togel saya coba2 menghubungi
karna di malaysia ada pemasangan
jadi saya memberanikan diri karna sudah bingun
saya minta angka sama AKI NAWE
angka yang di berikan 6D TOTO tembus 100%
terima kasih banyak AKI
kemarin saya bingun syukur sekarang sudah senang
rencana bulan depan mau pulang untuk buka usaha
bagi penggemar togel ingin merasakan kemenangan
terutama yang punya masalah hutang lama belum lunas
jangan putus asah HUBUNGI AKI NAWE 085-218-379-259
tak ada salahnya anda coba
karna prediksi AKI tidak perna meleset
saya jamin AKI NAWE tidak akan mengecewakan

ghariyono maulana said...

Sahabat yg membunuh temannya sendiri ya..

ghariyono maulana said...

Mmgnya jk menolak atau menerima apakah hukum nya ?? Bukannya dengan menerima nabi dan ahl bait paling utama. Yg lain tdk ada tuntunannya alias sesat.

ghariyono maulana said...

Tolong tunjukkan org2 nya. Tuntunan terbaik adalah Nabi n Ahlbaitnya.

uman said...

saya hanya bertanya,apakah ada manusia yng sempurna tanpa salah bagaikan dewa ataupun tuhan ?sebagaimana kaum nasroni yng mendewakan 12 rosulnya atau syiah yng mendewakan 12 imamnya.sedangkan rosulullah SAW sendiri pernah berbuat salah yng langsung dikoreksi oleh Allah dengan wahyunya.kalau ada manusia sempurna yng tak pernah salah,saya ingin bukti siapa dimana..?jangan dengan slogan ataupun dogma2.

Norman Hashim said...

Bertele 2 hujjah kalian..
Pertanyaan saya..alquran yang mana mau d prcaya sama muslim..alquran usmani trkini atau alquran versi lain khususnya yg diklaim sahih oleh syiah..
Jika prcaya quran usmani maka jgn ada yg menghina abu bakr umar dan usman..mreka yg brusaha mengumpulkan standard quran dari zamannya hingga sekarang ..jika prcaya sama quran versi syiah ..siapa penulos periwayat mutawatir alquran versi syiah..ada gak..dari siapa..muter2 cari jln keluar..kitab quran atau hadist versi syiah dahulu atau kemudian dri quran versi sunni..

Ibu Risna wati said...

ASSALAMU'ALAIKUM.WR.WB.
ALHAMDULILLAH..!!
saya bersyukur kpd Allah SWT.
atas keberhasilan PENARIKAN UANG
GHAIB.setelah melalui proses panjang &
sangat sangat beresiko,dgn izin Allah
alhamdulillah uang ghaib akhirnya berhsil
kami keluarkan dgn jumlah yg luar biasa.
UANG GHAIB INI PENAWARAN TERBARU DARI KAMI.
setelah uang balik (UB) sudah terbukti keberhasilanya,
dan sehubungan banyaknya orang yang menginginkan hal ini
( UANG GHAIB ), kami sanggup memproses penarikan UANG GHAIB,
dngan catatan:
1.masalah utang piutang (JUMLAH BESAR)
2.tidak untuk memperkaya diri
3.sanggup menyiapkan satu ekor sapi jantan,(sebagai pengganti tumbal)
--------------------------------------------------
bagi anda yang BENAR-BENAR SERIUS dalam hal ini.....
silahkan menghubungi (PAK SUGENG ) DI NMR
( 082-315-999-679 )
atau Atau klik disini
Atau mau di bantuh togel 2D 3D 4D 5D 6D di jamin 100% tembus

moh. hasan basuni said...

Kamu Ali Al Mujtaba orang syiah ya..